โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปริศา นารีพล

ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4