โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิริวรรณ รัตนพงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกัญญณัช เพชรรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1