โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี โชคดี เภรีภาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา