โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนเครื่องหมายประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปเสมาธรรมจักรและตรีอยู่บนพื้นดอกบัว
รูปเสมาธรรมจักร  คือ  พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
รูปตรี  คือ  สัญลักษณ์ของวัดผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
รูปดอกบัว  คือ  ความสะอาด  บริสุทธิ์

อักษรย่อโรงเรียน  ต.ว.

สีประจำโรงเรียน    สีแดง  สีขาว  สีเขียว
สีแดง    เป็นสีของพระพุทธเจ้าผู้มาจากโคตรพระอาทิตย์
สีขาว   เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์
สีเขียว   หมายถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก