โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล ระวัง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2526-2528
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล ระวัง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจิตร์ จันทร์ดำ
ตำแหน่ง : รักษาการแทนอาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร มากชู
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2534
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร มากชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด พัวพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเสรี ศรีปากแพรก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป อินทสระ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัฒน์ คนซื่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555-2559
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี โชคดี เภรีภาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน