โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 088-2668832
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี โชคดี เภรีภาศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559-ปัจจุบัน