โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาววชิรญาณ์ ยอดพิจิตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1