โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเจริญ บุษบงกรด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2