โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม
(คน)
ชาย (คน) หญิง (คน)
ม.1 2 18 16 34
ม.2 2 18 11 29
ม.3 2 22 23 45
รวม ม.ต้น 6 58 50 108
ม.4 1 9 7 16
ม.5 1 12 11 23
ม.6 1 8 2 10
รวม ม.ปลาย 3 29 20 49
รวมทั้งหมด 9 87 70 157