โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมนครศรีธรรมราช สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านบางพุทรา ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80330 โทรศัพท์ 088-266-8832 ห่างจากถนนสายหลัก หมายเลข 4013 ( นครศรีฯ-ปากพนัง) ประมาณ 1 กิโลเมตร

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาตั้งขึ้นจากความร่วมมือของประชาชนในตำบลบางจาก ตำบลท่าไร่ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยพระครูปิยธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดตรีนิมิตร ท่านอนุญาตให้ใช้ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 43 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา และนายฟื้น นางแนบ เลี่ยมแก้ว ได้บริจาคที่ดินจำนวน 9 ไร่ รวมที่ดินสำหรับสร้างโรงเรียน 52 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวาต่อมาในปีการศึกษา 2540 นายกระจ่าง พุทธศรีได้ซื้อที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินผืนเดิมของโรงเรียนจำนวน 3 งาน บริจาคให้โรงเรียน

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2526 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันเปิดทำการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีพื้นที่ 53 ไร่ 2 งาน 92 ตาราง