โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
       “นักเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี มีคุณธรรมนำสู่อนุรักษ์ศิลป์ น้อมใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ปรัชญา : ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสังคมสู่สุข
คุณธรรม  หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียนประพฤติปฏิบัติคุณงาม ความดี ยึดมั่นในคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ โดยเน้นให้นักเรียนประพฤติดีทั้งกาย วาจา ใจ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสังคมและต่อประเทศชาติ
ความรู้  หมายถึง การสร้างพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ คือ  ความรู้โดยนักเรียนได้เรียนรู้เพื่อนำความรู้มาพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสม มีผลงานแสดงความก้าวหน้าเป็นของตนเองโดยใช้หลักสูตรเป็นแนวปฏิบัติ

คติพจน์ : อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ. ตนแล เป็นที่พึ่งแห่งตน.

ความเชื่อ : หากคนดีอยู่ในสังคมของชนเหล่าใด ประโยชน์และผลจักเกิดขึ้นแก่ชนเหล่านั้น
(จากหลักศิลาจารึกหุบเขาช่องคอย อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

อัตลักษณ์ของผู้เรียน : วิถีธรรม นำชีวิต

เอกลักษณ์ของโรงเรียน : สถานที่ร่มรื่น สะอาด นักเรียนมารยาทงาม 

กลยุทธิ์สถานศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

  1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ
  4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการ
  5. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6. เสริมสร้างประสิทธิภาพการมีส่วนร่วม และวิถีชีวิตร่วมภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนา