โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนรีรัตน์ ศิริวัฒน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวชลธิชา พลายด้วง
วิทยากร