โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเกษมสุข ลอองศรี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางผุสดี ลอองศรี
วิทยากร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5