โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางดวงพร เวชสารศรี
ครู คศ.2

นางสาวภัคจิรา ศรีขาว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2