โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
 

          โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา กำหนดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน /  ร้องทุกข์อันเนื่องมาจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนแบ่งเป็น 6 ช่องทาง ดังนี้

  1. ติดต่อร้องเรียน / ร้องทุกข์ ด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
  2. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ http://trinimitwittaya.ac.th/
  3. ร้องเรียนทางเพจ Facebook   ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
  4. ส่งเป็นหนังสือร้องเรียน / ร้องทุกข์ ทางไปรษณีย์มายังโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา   
    • โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  หมู่ที่ 1 ตำบลบางจาก   อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ 80330
  5. กล่องรับความคิดเห็น โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
  6. เบอร์โทรศัพท์ 088-2668832