โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงาน

านบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป