โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
Social Network

ช่องทางประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
ชมรมดุริยนาฏ ตรีนิมิตรวิทยา
งานแนะแนว โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา