โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2972

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

อ่านรายละเอียด

 

 
 

> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2845

ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

เรื่อง การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านรายละเอียด

 

 
 

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านรายละเอียด

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

อ่านรายละเอียด

 

 
 

> กฏ กคศ ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2550     

อ่านรายละเอียด

 
 

 

 
 

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย

เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

อ่านรายละเอียด

 

 
 

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 6 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562

เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านรายละเอียด

 

 
 

> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1692

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

อ่านรายละเอียด

 

 
 

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ่านรายละเอียด

 

 
 

> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 627

ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

อ่านรายละเอียด

 

 
 

> หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 8067

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย     

อ่านรายละเอียด

 

 
 

> หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

อ่านรายละเอียด
 

 

 


หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว1/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว7/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ว8/2561 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ว30/2560  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ว29/2560   หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)
ว24/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
ว24/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.
ว5/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
ว8/2549 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 วิทยฐานะทั่วไป

› การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว PA)
› หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 21
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ   open
 
 
 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 17
ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ   open
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานสารบรรณ