โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1  ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 096-2531887
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
หมู่ที่ 1   ตำบลบางจาก  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
เบอร์โทรศัพท์ 088-2668832
Email : 
80012006@sea12.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/trinimitwittaya

  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก สามารถเข้าถึงจากหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนและมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้าเพจเฟสบุค
ส่วนงานต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยในแต่ละเพจบุคคลภายนอกสามารถพิมพ์ข้อความแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้